تاریخ مهاباد

مهاباد

تاریخچه شهر مهاباد به استناد شواهد معتبر منطقه مکریان از پیشینه ای تاریخی برخوردار است. اما تاریخ تاسیس شهر مهاباد چهار صده قبل و متقارن با حکومت شاه اسماعیل صفوی می باشد.در سال ۱۰۸۱ هجری قمری و در اواخر سلطنت شاه سلیمان صفوی ( شاه عباس اول ( بداق سلطان فرزند شیر خان مکری حکومت منطقه ی مکری را در ... ادامه مطلب »